Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN DRF-IT d.d. augustus 2012

Ingeschreven bij KvK Arnhem onder nummer 53804244, hierna “DRF-IT”

 

1. Toepasselijkheid

Deze  Algemene  Voorwaarden  zijn  van  toepassing  op  alle  aanbiedingen,  offertes,  overeenkomsten  en  daaruit  voortvloeiende  verbintenissen  ter  zake  van  levering  van diensten, gebruiksrechts en/of producten door DRF-IT aan of ten behoeve van Opdrachtgever. In geval specifieke bepalingen in of bij de Overeenkomst strijdig zijn met deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen in of bij de Overeenkomst. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Afwijkingen hebben slechts betrekking op de Overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt. Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden  van  de  Opdrachtgever  zijn  niet van toepassingen  op  de  rechtsverhouding  tussen  Opdrachtgever  en  DRF-IT  en  worden  reeds thans  uitdrukkelijk van  de hand gewezen.

2. Definities

Onder de volgende met een beginkapitaal aangegeven begrippen, zal het volgende worden verstaan: Aansluiting: de aansluiting van Opdrachtgever waardoor deze gebruik kan maken van de Diensten.  Apparatuur: de apparatuur, inclusief de systeemsoftware, die op de locatie  van  de  Opdrachtgever  ten  behoeve  van  de  dienstenverlening  door  DRF-IT  in  bruikleen  wordt  gegeven.  Bijlagen:  de  bijlagen  bij  de  Overeenkomst  die onlosmakelijk deel uitmaken van de Overeenkomst en welke van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd.  Diensten: alle op basis van de Overeenkomst overeengekomen diensten.  Documentatie:  technische  en  functionele  beschrijvingen,  gebruikershandleidingen  in  welke  vorm  dan  ook.  Gebruiker:  medewerker  van  Opdrachtgever  die beschikt  over  een  autorisatie  voor  het  gebruik  van  de  Diensten.  Intellectuele  Eigendom:  octrooi-,  auteurs-,  merk-,  tekening-  en  modellenrechten  en/of  andere (Intellectuele  Eigendoms)rechten  waaronder  tevens  begrepen  sui  generisrechten  op  databanken  en  topografieën  van  halfgeleiderproducten  of  andere  voortbrengselen alsmede – al dan niet octrooieerbare – technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Materialen: de informatiedragers waarop de Programmatuur is vastgelegd. Meerwerk: additionele werkzaamheden als bedoeld in artikel 9.4. Onvolkomenheden: het niet voldoen van de Diensten aan de specificaties c.q. Service Levels zoals  vastgelegd  in  of  bij  de  Overeenkomst.  Opdrachtgever:  de  contractant  waarmee  DRF-IT    een  overeenkomst  aangaat.  Overeenkomst:  een  overeenkomst  met Bijlagen die tussen DRF-IT  en Opdrachtgever wordt gesloten. Personeel: de door DRF-IT voor de uitvoering van een Overeenkomst in te schakelen personeelsleden en/of  hulppersonen  die  onder  verantwoordelijkheid  van  DRF-IT    zullen  werken.  Programmatuur:  computerprogrammatuur  waaronder  mede  begrepen systeemprogrammatuur, applicatiesoftware en user interfaces met bijbehorende documentatie en Materialen.  Toeleverancier: de door DRF-IT bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derde. Vertrouwelijke Informatie: iedere mondeling of schriftelijk door een der partijen verstrekte informatie waarvan volstrekt duidelijk is dat  deze  vertrouwelijk  is  alsmede  elke  informatie  waarvan  de  betreffende  partij  aanduidt  dat  deze  als  vertrouwelijk  dient  te  worden  behandeld;  onder  vertrouwelijk informatie zal in ieder geval worden verstaan, zonder dat deze opsomming als limitatief kan worden beschouwd:

 • De identiteit van Opdrachtgever en andere zakelijke relaties c.q. potentiële klanten en zakelijke relaties;
 • Namen, adressen en telefoonnummers van individuele contactpersonen;
 • Inhoudelijke informatie, al dan niet gedetailleerd de diensten, lopende contracten en gedane offertes;
 • Berichtenverkeer en computergegevens;
 • Persoonsgegevens;
 • Prijsstellingen, marketingstrategieën, productstrategieën en interne en externe werkwijzen;
 • Technische en commerciële know how;
 • Gesteld budgetten, gemaakte begrotingen en andere niet openbare financiële informatie; en
 • Bestuursbeleid en andere zakelijke strategieën.

Werkdagen:  kalenderdagen,  behoudens  weekeinden  en  algemeen  erkende  feestdagen.  Werktijden:  kantooruren

Zaken:  de  door  of  namens  DRF-IT  krachtens  de Overeenkomst aan Opdrachtgever te leveren zaken.

3. Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen door DRF-IT gedaan zijn veertien (14) dagen geldig en geheel vrijblijvend. DRF-IT  behoudt zich het recht voor een door haar gedaan aanbod binnen  zeven  (7)  dagen  na  aanvaarding  daarvan  te  herroepen. 3.2  Indien  bij  aanvaarding  wordt  afgeweken  van  het  door  DRF-IT  gedane  aanbod,  wordt  deze aanvaarding  door  DRF-IT  aangemerkt  als  een  uitnodiging  tot  het  doen  van  een  aanbod.  Indien  zij  daarop  wil  ingaan,  doet  DRF-IT  een  nieuw  aanbod,  waarop  de artikelen 3.1 en 3.2 wederom van toepassing zullen zijn.  3.3 Tenzij DRF-IT haar aanbod herroept, komt een Overeenkomst tot stand door schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van de aanbieding van DRF-IT. De Overeenkomst kan ook langs elektronische weg worden gesloten. De Overeenkomst die elektronisch wordt gesloten komt  pas  tot  stand  nadat  DRF-IT  Opdrachtgever  de  opdracht  uitdrukkelijk  per  e-mail  heeft  bevestigd.  3.4  De  Opdrachtgever  is  gebonden  nadat  hij  DRF-IT  een opdracht heeft gegeven of een door DRF-IT uitgebrachte offerte heeft aanvaard. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 BW bindt ook een van een offerte op ondergeschikte punten afwijkende aanvaarding van de Opdracht DRF-IT niet, maar komt een Overeenkomst tot stand op de voorwaarden en bepalingen van de offerte. 3.5  DRF-IT  is  niet  gebonden  aan  de  inhoud  van  folders,  drukwerk  of  enige  andere  uitingsvorm,  tenzij  in  de  tussen  partijen  gesloten  Overeenkomst  uitdrukkelijk daarnaar wordt verwezen. 3.6 De Opdrachtgever dient DRF-IT op de hoogte te houden van elke wijziging in de gegevens die hij heeft ingevuld op de Overeenkomst.

4. Verplichtingen DRF-IT 

4.1  Voor  zover  in  of  bij  de  Overeenkomst  niet  uitdrukkelijk  schriftelijk  anders  is  bepaald,  rust  op  DRF-IT  uitdrukkelijk  een  inspanningsverbintenis  en  geen resultaatverbintenis. 4.2 DRF-IT zal zich inspannen om te bewerkstelligen dat de Diensten (blijven) voldoen aan de in de SLA overeengekomen Service Levels. 4.3 DRF-IT  spant  zich  in  voor  optimale  beschikbaarheid  van  de  Diensten.  DRF-IT  staat  echter  uitdrukkelijk  niet  in  voor  het  (ongestoord)  functioneren  van telecommunicatieverbindingen,  onbelemmerde  toegang  tot  en  ononderbroken  gebruik  van  de  Diensten,  correcte  en  onbeschadigde  datatransmissie  en  volledige betrouwbaarheid en onkraakbaarheid van de Diensten. 4.4 DRF-IT is nimmer gehouden tot herstel van verloren gegane gegevens of vergoeding van schade veroorzaakt door het verloren gaan van gegevens. 4.5 DRF-IT zal zich onthouden van het inzien van gegevensverkeer en/of bestanden van Opdrachtgever, welke niet voor haar bestemd is of zijn, en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij DRF-IT hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval Opdrachtgever handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met deze Algemene Voorwaarden of de wet, dan wel indien dit door DRF-IT noodzakelijk wordt geacht voor  de  beveiliging  van  de  Apparatuur,  de  Programmatuur  en/of  de  Diensten. 4.6  Indien  en  voor  zover  DRF-IT  krachtens  wettelijk  voorschrift  of  krachtens  de Overeenkomst overgaat tot het bewaren van (verkeers)gegevens die verband houden met de Diensten gedurende de voorgeschreven periode, is DRF-IT gerechtigd om daarvoor additionele kosten in rekening te brengen.

5. Reclames

5.1 Reclames over de Diensten, verkeerde uitvoering van orders of over ondeugdelijke of onvolledige levering van zaken of Diensten moeten binnen acht (8) dagen na ontvangst van de zaken dan wel uitvoering van de Diensten schriftelijk bij DRF-IT worden ingediend.

6. Wijzigingen van de Diensten

6.1 Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd aan DRF-IT schriftelijk te verzoeken de omvang van de door DRF-IT conform de Overeenkomst te leveren Diensten in redelijkheid  te  wijzigen,  echter  uitsluitend  indien  partijen  daarover  tevoren  overeenstemming  hebben  bereikt.  6.2  DRF-IT  zal  binnen  een  redelijke  termijn  na  een dergelijke wijzigingsinstructie schriftelijk specificeren welke consequenties de wijziging heeft met betrekking tot de Diensten en de Service Levels alsmede de kosten van de  werkzaamheden.  Opdrachtgever  is  gerechtigd,  tot  acht  (8)  kalenderdagen  na  ontvangst  van  de  specificatie,  de  wijzigingsopdracht  alsnog  in  te  trekken  c.q.  te modificeren.  6.3  DRF-IT  is  gerechtigd  de  Diensten  naar  haar  redelijk  oordeel  te  wijzigen.  DRF-IT  is  niet  aansprakelijk  voor  de  kosten  die  hieruit  voortvloeien  voor Opdrachtgever. 6.4 Een wijziging die naar het redelijk oordeel van  DRF-IT aanmerkelijke aanpassing vereist aan de zijde van Opdrachtgever, zal zo spoedig mogelijk aan  Opdrachtgever  kenbaar  worden  gemaakt.  Opdrachtgever  kan  geen  aanspraak  maken  op  vergoeding  van  schade.  6.5  DRF-IT  is  gerechtigd  zonder  voorafgaande bekendmaking het systeem en/of de Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover  dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde  onderhoud  of  voor  de  noodzakelijk  door  DRF-IT  te verrichten  aanpassingen  of  verbeteringen  van  het  systeem  en/of  de  Diensten  zonder  dat  hiervoor  een recht  op  schadevergoeding  van  Opdrachtgever  of  Gebruiker  jegens  DRF-IT  ontstaat.  6.6  DRF-IT  is  gerechtigd  te  allen  tijde  wijzigingen  aan  te  brengen  in  de specificaties  van  de  Diensten  zonder  dat  hierdoor  een  recht  op  schadevergoeding  van  Opdrachtgever  en/of  Gebruiker  jegens  DRF-IT  ontstaat.  DRF-IT  zal  in  een dergelijk geval Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

7. Verplichtingen Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever is verplicht alle redelijkerwijze noodzakelijk medewerking te verlenen, noodzakelijk voor de levering van de Diensten en de daarmee samenhangende beheerswerkzaamheden, zoals: Het te allen tijde toegankelijk maken voor  DRF-IT en/of Toeleverancier van alle ruimten waarin technische voorzieningen ten behoeve van de Diensten aanwezig zijn. De toegang tot deze ruimten is altijd onder begeleiding van een vertegenwoordiger van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever  DRF-IT en/of Toeleverancier schriftelijk van deze verplichting ontheft. DRF-IT en/of Toeleverancier zal Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van het tijdstip waarop en de persoon  waardoor  deze  werkzaamheden  worden  uitgevoerd,  behoudens  in  spoedeisende  gevallen;  Het  tijdig  informeren  van  DRF-IT  en/of  Toeleverancier  over wijzigingen in de organisatie en de informatiesystemen dan wel andere wijzigingen die invloed kunnen hebben op het verrichten van de Diensten door  DRF-IT en/of Toeleverancier; Ruimte op de locatie van Opdrachtgever ter beschikking te stellen voor het opstellen van Apparatuur, Programmatuur e.d. nodig voor de Diensten. 7.2 Verhuizing  van  de  Aansluiting  zal  gelden  als  Meerwerk  waarvoor  door  Opdrachtgever  een  aparte  daartoe  bestemde  opdracht  tijdig  dient  te  worden  gegeven.  7.3  De Diensten,  zaken  en  gebruiksrechten  welke  door  DRF-IT  krachtens  de  Overeenkomst  worden  verleend  of  geleverd  mogen  slechts  worden  aangewend  voor  legale  en legitieme doeleinden. Bovendien mogen deze slechts worden aangewend op zodanige wijze dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, waaronder begrepen doch  niet  beperkt  tot  rechten  van  Intellectuele  Eigendom.  7.4  Opdrachtgever  staat  ervoor  in  dat  Gebruiker  te  allen  tijde  de  verplichtingen  voortvloeiende  uit  de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden stipt en getrouw zal naleven. Voor zover sprake is van verplichtingen van Gebruiker zijn zulks evenzeer verplichtingen van Opdrachtgever  zelf. 7.5  Opdrachtgever  is  steeds  verantwoordelijk  voor  ieder  gebruik  –  waaronder  mede  begrepen  onbevoegd  gebruik  –  dat  wordt  gemaakt  van  de Diensten.  7.6  Opdrachtgever  stelt  DRF-IT  zo  spoedig  mogelijk  schriftelijk  in  kennis  van  wijzigingen  in  relevante  gegevens  betreffende  de  Opdrachtgever.  7.7 Opdrachtgever dient zich te houden aan de (technische) voorschriften, voorwaarden en procedures, welke door of namens DRF-IT worden verstrekt. 7.8 Opdrachtgever zal zich ervan onthouden DRF-IT en overige gebruikers van de diensten van DRF-IT te hinderen en/of schade toe te brengen aan het dienstenverkeer van  DRF-IT. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s te gebruiken waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks DRF-IT of gebruikers van  de  diensten  van  DRF-IT  kan  hinderen  of  schade  kan  toebrengen.  7.9  Het  is  Opdrachtgever  en/of  Gebruiker  niet  toegestaan  de  Diensten  de  gebruiken  voor  het verzenden of plaatsen van onrechtmatige content of andere onrechtmatige berichten of codes of voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, zelfregulering, de algemeen aanvaarde fatsoensnormen (waaronder de Netiquette), de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

 • Spamming: het ongevraagd verzenden van e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met eenzelfde inhoud;
 • Het inbreuk  plegen  op  auteursrechtelijk  beschermde  werken,  rechten  op  databanken  of  het  anderszins  handelen in strijd  met intellectuele  eigendomsrechten  van derden;
 • Het openbaar maken en/of verspreiden van (kinder)pornografie;
 • Hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het Internet.

7.10 Het is Opdrachtgever en/of Gebruiker niet toegestaan, de handleiding of andere uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij DRF-IT hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk  toestemming  heeft  gegeven.  7.11  Opdrachtgever  dient  zelf  te  beschikken  over  deugdelijke  hardware,  software  en  een  aansluiting  op  een telecommunicatienetwerk, om van de Diensten gebruik te kunnen maken. 7.12 Opdrachtgever is gehouden redelijke instructies van DRF-IT aangaande het gebruik van de Diensten op te volgen. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan de Diensten alsmede de door  DRF-IT uitgegeven software aan derden ter beschikking te stellen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor elk (on)bevoegd gebruik van de Diensten, waaronder in het bijzonder wordt begrepen de inloggegevens, door derden.

8. Termijnen

8.1 Overeengekomen termijnen voor het leveren van de Diensten door DRF-IT gaan pas in, nadat de Opdrachtgever alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie en zaken aan DRF-IT heeft verstrekt. 8.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn overeengekomen data slechts streefdata. 8.3 DRF-IT is nimmer in verzuim door het enkele verstrijken van overeengekomen termijnen. Daarvoor is steeds een schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij aan DRF-IT  een redelijke  termijn  om  alsnog  na  te  komen  wordt  gegund,  welke  ten  minste  30  dagen  zal  belopen. 8.4  Indien  DRF-IT  voorziet  dat  zij  aan  een  verplichting  uit  hoofde  van  de Overeenkomst  niet  zal  kunnen  voldoen  binnen  de  daarvoor  gesteld  termijn,  zal  de  Opdrachtgever  terstond  van  de  betreffende  vertraging  in  de  uitvoering  van  de Overeenkomst schriftelijk op de hoogte stellen en daarbij aangeven de oorzaak van de vertraging, alsmede de door DRF-IT voorgesteld maatregelen om de (dreigende) vertraging te voorkomen of ongedaan te maken.

9. Prijzen

9.1  Tenzij  anders  overeengekomen,  zijn  de  door  DRF-IT  geoffreerde  en/of  tussen  partijen  overeengekomen  prijzen  steeds  exclusief  BTW.  9.2  Tenzij  anders overeengekomen, betaalt Opdrachtgever aan DRF-IT een vergoeding voor de Diensten, berekend volgens de geldende tarieven van  DRF-IT. 9.3 DRF-IT is gerechtigd van tijd tot tijd haar tarieven aan te passen. Een voor Opdrachtgever nadelige wijziging van het toepasselijke tarief moet minimaal één (1) maand voorafgaand aan het in werking treden van de wijziging schriftelijk worden aangekondigd. Voor zover de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet voorzien in de prijswijzigingen, heeft Opdrachtgever  het  recht  om  de  alsdan  lopende  Overeenkomst  binnen  acht  (8)  dagen  na  bekendmaking  van  de  wijziging  op  te  zeggen  per  de  datum  waarop  de betreffende nadelige wijziging in werking treedt. 9.4 Indien partijen gedurende de duur van de Overeenkomst schriftelijk overeenkomen dat aanvullende, niet in d of bij de  Overeenkomst  beschreven  werkzaamheden  door  of  in  opdracht  van  DRF-IT  zullen  worden  uitgevoerd,  is  er  sprake  van  Meerwerk.  Aanpassingen  in  de  zin  van saneringen  en/of  inperkingen  van  de  Diensten  kunnen,  afhankelijk  van  de  concrete  situatie,  ook  tot  Meerwerk  leiden.  Voor  Meerwerk  hanteert  DRF-IT  de  in  de betreffende  Bijlage  genoemde  tarieven.  De  kosten  voor  Meerwerk  zijn  door  Opdrachtgever  pas  verschuldigd,  nadat  zij  tot  dit  Meerwerk  schriftelijk  opdracht  heeft verstrekt aan DRF-IT, tenzij een schriftelijke opdracht redelijkerwijs niet kan werden afgewacht in verband met spoedeisende kwesties die onverwijld moeten worden opgelost.  Partijen  zullen  alsdan  overeenkomen  dat  het  Meerwerk  ofwel  voor  een  vaste  prijs  geschiedt  en  gefactureerd  wordt  conform  een  nader  overeen  te  komen betalingsschema ofwel dat het Meerwerk op basis van nacalculatie geschiedt en maandelijks achteraf wordt gefactureerd.

10. Betaling

10.1 Tenzij anders overeengekomen, dient de overeengekomen periodieke vergoeding door Opdrachtgever per maand bij vooruitbetaling te worden  voldaan. Het op de ingangsdatum van de betreffende termijn geldende periodieke tarief wordt in of bij de Overeenkomst vermeld.  10.2 Voor zover niet anders bepaald, moet het voor de Diensten  overeengekomen  periodieke  bedrag  zonder  enige  korting  of  verrekening  worden  voldaan  binnen  veertien  (14)  dagen  na  factuurdatum.  10.3  Facturering  en betaling geschieden in Euro’s. 10.4 DRF-IT zal facturen in enkelvoud aan Opdrachtgever toezenden onder vermelding van de posten waarop de factuur betrekking heeft en de periode waarin de Diensten en/of het Meerwerk werden verleend. 10.5 Indien DRF-IT de Diensten niet conform de Overeenkomst kan leveren door niet aan DRF-IT toe te rekenen omstandigheden (waaronder de omstandigheden genoemd in artikel 18), zullen de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever in stand blijven. 10.6 Indien Opdrachtgever de betreffende factuur zonder geldige reden niet na het verstrijken van de in artikel 10.2 bedoelde termijn heeft voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege  een  rentevergoeding  verschuldigd,  berekend  op  jaarbasis,  gelijk  aan  de  samengestelde  wettelijke  handelsrente  en  zal  hij  tevens  buitengerechtelijke incassokosten vergoeden welke worden vastgesteld op 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een minimum van € 500,=.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle door DRF-IT geleverde zaken blijven eigendom van DRF-IT totdat het verschuldigde onder de Overeenkomst volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde  rente  en  incassokosten.  11.2  Indien  het  geleverde  (mede)  een  gebruiksrecht  op  Intellectuele  Eigendomsrechten  betreft,  zoals  in  het  geval  van Programmatuur, wordt Opdrachtgever na betaling eigenaar van de fysieke drager (diskette, cd-rom, etcetera) en krijgt Opdrachtgever daarvoor een gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst en onder de in Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

12. Beveiliging

12.1  DRF-IT  spant  zich  in  om  een  adequate  beveiliging  van  de  Diensten  te  realiseren  binnen  het  domein  van  DRF-IT.  Voor  het  overige  draagt  Opdrachtgever  de verantwoordelijkheid en het risico voor adequate beveiliging van zijn eigen systemen, gegevens en andere – al dan niet gevoelige – informatie. 12.2 DRF-IT staat ervoor in dat Personeel dat door of namens DRF-IT betrokken is bij de uitvoering van de Overeenkomst de door Opdrachtgever aangehouden beveiligingsprocedures in acht nemen,  die  ter  kennis  aan  DRF-IT  zijn  gebracht.  12.3  DRF-IT  staat  ervoor  in  dat  Personeel  dat  door  of  namens  DRF-IT  betrokken  is  bij  de  uitvoering  van  de Overeenkomst alle publiekrechtelijke voorschriften, onder meer als neergelegd in de Wet Persoonsregistraties c.q. de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht nemen.

13. Intellectueel Eigendom

13.1  Tenzij  schriftelijk  anders  overeengekomen,  zal  het  Intellectuele  Eigendom  ten  aanzien  van  eventuele  zijdens  DRF-IT  ter  beschikking  gestelde  Programmatuur, Documentatie  en/of  Materialen  blijven  berusten  bij  DRF-IT  respectievelijk  haar  Toeleverancier.  13.2  Voor  zover  van  toepassing,  verkrijgt  Opdrachtgever  slechts  een niet-exclusief  en  niet-overdraagbaar  recht  tot  gebruikmaking  van  de  Programmatuur,  Documentatie  en/of  Materialen.  Het  gebruiksrecht  mag  uitsluitend  worden aangewend in het kader van het gebruik van de Diensten. 13.3 Het gebruiksrecht wordt gegeven voor de duur van de Overeenkomst (inclusief verlenging daarvan). De vergoeding voor het gebruiksrecht Programmatuur, Documentatie en/of Materialen wordt geacht te zijn begrepen in de prijs die Opdrachtgever aan DRF-IT verschuldigd is  uit  hoofde  van  de  Overeenkomst.  13.4  Het  is  Opdrachtgever  toegestaan  voor  back-up  doeleinden  op  locatie  één  (1)  kopie  van  de  Programmatuur  te  (doen) vervaardigen.  13.5  DRF-IT  vrijwaart  Opdrachtgever  tegen  aanspraken  van  derden  uit  hoofde  van  inbreuk  op  door  die  derden  gepretendeerde  Intellectuele Eigendomsrecht met betrekking tot de Programmatuur, Documentatie en/of Materialen, tenzij de inbreuk is ontstaan door een wijziging of toevoeging of door anderszins onoorbaar gebruik en /of in strijd met bepaalde in de Overkomst en/of deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever zal DRF-IT onverwijld informeren over dergelijke aanspraken van derden uit hoofde van Intellectuele Eigendomsrechten. Voor zover dit binnen haar macht ligt, verplicht DRF-IT zich tot het, op haar kosten, treffen van alle redelijke maatregelen die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie van de Diensten en tot beperking van de door Opdrachtgever te maken extra kosten en/of te lijden schaden. 13.6 Zodra  de Overeenkomst (tussentijds) eindigt, zal Opdrachtgever op eerste verzoek aan  DRF-IT (dragers met) Programmatuur, Documentatie en/of Materialen waarop de Intellectuele Eigendomsrechten of eigendomsrecht bij DRF-IT c.q. haar Toeleveranciers berusten, DRF-IT retourneren.

14. Geheimhouding

14.1  Onverminderd  de  in  de  Overeenkomst  en  Algemene  Voorwaarden  aan  Opdrachtgever  toegekende  bevoegdheden,  zullen  beide  partijen  Vertrouwelijke  Informatie geheim  houden,  onverschillig  of  deze  schriftelijk  dan  wel  mondeling is medegedeeld.  14.2  Behoudens  voorafgaande schriftelijke  toestemming  van  de  andere  partij  zal ieder der partijen informatie en gegevensdragers welke hem ter beschikking staan, niet buiten het kader van hetgeen inde Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden is toegestaan  ter  beschikking  stellen  aan derden  en  zijn  Personeel en  zover  dit krachtens  de  Overeenkomst en/of  Algemene  Voorwaarden is  toegestaan  aan hen  slechts bekend  maken  voor  zover  dit  toegestaan  en  nodig  is voor  het  verrichten van  de  overeengekomen  prestaties.  14.3 Partijen  zullen hun  Personeel  en  eventuele  derden schriftelijk  verplichten  deze  geheimhoudingsbepalingen na  te leven.  14.4  Geen  der  partijen  zal  zonder  schriftelijke  toestemming  van  de  andere  partij in  publicaties  of reclame-uitingen van de details van de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden melding maken.

15. Overdracht rechten en verplichtingen; onderaanneming

15.1 Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst  en/of Algemene Voorwaarden zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan  een  derde  over  te  dragen.  Opdrachtgever is  niet  gerechtigd  de  Diensten  ter  beschikking  te  stellen  aan  derden.  15.2  DRF-IT is  echter  bevoegd  haar  rechten  en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden over te dragen aan een derde, waarover zij de zeggenschap uitoefent dan wel waarmee zij een samenwerkingsverband aangaat, indien en voor zover de belangen van Opdrachtgever daardoor in redelijkheid niet worden geschaad en mits zij hiervan schriftelijk aan Opdrachtgever kennis geeft. 15.3 DRF-IT is bevoegd voor de uitvoering van een Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gebruik te maken van de Diensten van Toeleveranciers en andere derden. 15.4 DRF-IT  betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de keuze van haar Toeleveranciers. Indien overeengekomen, zal DRF-IT zich inspannen dat de benodigde (vaste) telecommunicatieverbindingen tijdig zullen worden geleverd. 15.5 Indien DRF-IT vanwege een te late toelevering van (vaste)  telecommunicatieverbindingen  niet  in  staat  is  om  de  Aansluiting  tijdig  en/of  overeenkomstig  de  SLA  te  realiseren,  dan  is  DRF-IT  niet  aansprakelijk  voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.

16. Aansprakelijkheid

16.1 Indien één der partijen tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden, zal de andere partij haar deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegund  om alsnog haar verplichtingen na te komen. 16.2  Opdrachtgever  is  aansprakelijk voor  schade  die  DRF-IT lijdt  als  gevolg  van  beschadiging  en/of verlies  van  Apparatuur  en/of  Programmatuur,  verstoring  van  de Diensten van DRF-IT, dan wel andere beschadigingen voor zover deze schade het gevolg is van nalatigheid en/of niet zorgvuldig handleen van Opdrachtgever of zijn Personeel en/of handelingen van Opdrachtgever of zijn Personeel die niet zijn toegestaan op basis van de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden. 16.3 Indien DRF-IT  aansprakelijk  is  en  voor  zover  niet  schriftelijk  anders  is  overeengekomen,  is  de  vergoedingsplicht  van  DRF-IT  beperkt tot een maximum van € 1.000,= per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen wordt aangemerkt als één (1) gebeurtenis, en € 10.000,= per kalenderjaar. Voor deze vergoeding komt uitsluitend de navolgend genoemde directe schade in aanmerking:

 • Schade aan Programmatuur, Apparatuur, gegevensdragers, gegevensbestanden en configuratiegegevens van datacommunicatieapparatuur binnen het domein van DRF-IT, waaronder verstaan wordt: materiële beschadiging alsmede gebrekkig of niet functioneren;
 • Materiële schade aan (andere) eigendommen van de andere partij of derden;
 • Kosten van noodzakelijke wijzigingen en/of veranderingen binnen het domein van  DRF-IT in Apparatuur, Programmatuur, specificaties, Materialen, Documentatie, aangebracht ter beperking c.q. herstel van directe schade;
 • Redelijke kosten door Opdrachtgever gemaakt ter voorkoming of beperking van direct schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van DRF-IT berust mag worden verwacht;
 • Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de schade waarop de aansprakelijkheid van Signet berust mocht worden verwacht;
 • Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel;
 • een en ander voor zover Opdrachtgever een back-up van de betreffende bestanden heeft gemaakt en voor zover de verzekeraar van DRF-IT deze schade vergoedt.

16.4 Iedere aansprakelijkheid van DRF-IT voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit geval verstaan:

 • Winstderving;
 • Kosten gemaakt ter voorkoming, beperking of vaststelling van gevolgschade;
 • Andere schade dan de directe schade genoemd in artikel 16.3, waaronder begrepen, echter niet beperkt tot, gevolgschade van verlies of beschadiging van gegevens.

16.5 De in artikel 16.3 opgenomen beperkingen komen te vervallen in geval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel en/of indien er sprak eis van opzet of grove schuld aan de zijde DRF-IT en/of aan de zijde van Personeel van DRF-IT. De aansprakelijkheid van DRF-IT is in dat geval beperkt tot het  bedrag  dat  wordt  uitbetaald  door  de  aansprakelijkheidsverzekeraar  van  DRF-IT. 16.6  DRF-IT  is  niet  verantwoordelijk  voor  het  deugdelijk  en  ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en/of stroomvoorziening, onverminderd de overige in artikel 18 genoemde overmachtsituaties. 16.7 DRF-IT is niet aansprakelijk  voor  schade  als  gevolg  van  uitval  en/of  onbereikbaarheid  ten  gevolge  van  redelijkerwijs  benodigd  onderhoud  aan  of  in  verband  met  de  Diensten.  16.8 Opdrachtgever is aansprakelijk voor al het gebruik dat door Opdrachtgever van de Diensten c.q. andere door  DRF-IT geleverde of verleende Diensten wordt gemaakt. 16.9  Schade  als  genoemd  in  dit  artikel  dient  zo  spoedig  mogelijk  docht  uiterlijk  binnen  twee  (2)  weken  na  het  ontstaan  daarvan  aan  DRF-IT  schriftelijk  te  worden gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van DRF-IT is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij Opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden. 16.10 Alle claims en rechtsvorderingen tegen DRF-IT verjaren c.q. vervallen, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van één (1) jaar na de dag waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet c.q. de betreffende verplichting van DRF-IT opeisbaar wordt.

17. Vrijwaring

17.1 Opdrachtgever vrijwaart DRF-IT voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook verband houdende met of voortvloeiende uit het gebruik van Diensten en  andere  door  DRF-IT  geleverde  Diensten  en/of  zaken  (inclusief  aansprakelijkheid  voor  inbreuk  op  (Intellectuele  Eigendoms)rechten,  inbreuk  op  privacy, grensoverschrijdend gegevensverkeer) en zal aan DRF-IT alle voor haar uit die aanspraken voortvloeiende kosten, schades en boetes vergoeden.

18. Overmacht

18.1 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst omstandigheden ontstaan of bekend worden die DRF-IT bij het aangaan van de Overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, als gevolg waarvan DRF-IT haar verplichtingen jegens Opdrachtgever niet (tijdig) kan nakomen, treedt DRF-IT niet in verzuim en is zij gerechtigd haar  verplichtingen  op  te  schorten.  18.2  Indien  als  gevolg  van  voornoemde  omstandigheden  nakoming  door  DRF-IT  blijvend  onmogelijk  is,  heeft  zij  het  recht  te vorderen dat de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering daarvan door haar mogelijk blijft, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van de Opdrachtgever gevergd kan worden en ontbinding gerechtvaardigd is. In laatstbedoeld geval wordt de Overeenkomst ontbonden zonder dat de Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. 18.3 Onder de hiervoor bedoelde omstandigheden worden mede verstaan elke van de wil van  DRF-IT onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd, waaronder docht niet beperkt tot storingen in de verbindingen met het Internet en overige  storingen  in  of  onderbreking  van  telecommunicatieverbindingen  en  andere  telecommunicatievoorzieningen,  kabelbreuk  traagheid  van  verbindingen,  uitval  van elektriciteit, oorlog(gevaar), terroristische aanslagen, oproer, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, overheidsmaatregelen, vertraagde / uitblijven van levering aan DRF-IT  (waaronder  begrepen  brandstof,  energie  en  water),  transport  moeilijkheden,  brand  en  stroringen  in  het  bedrijf  van  DRF-IT  en  andere  omstandigheden  die buiten  de macht  van  DRF-IT liggen  of  voor  haar  redelijkerwijs  niet voorzienbaar  zijn. 18.4  Indien  één  der  partijen gedurende  een  periode van meer  dan dertig  (30) werkdagen ten gevolge van overmacht niet kan nakomen c.q. niet toerekenbaar tekortschiet in haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst, heeft de andere partij het  recht  de  Overeenkomst  door  middel  van  een  aangetekend  schrijven  met  onmiddellijke  ingang  buiten  rechte  te  ontbinden,  zonder  dat  daardoor  enig  recht  op schadevergoeding zal ontstaan. Indien de niet-nakoming door DRF-IT de continuïteit van de Diensten niet ernstig verstoort, zal de hiervoor genoemde termijn nog een met dertig (30) werkdagen worden verlengd.

19 Opschortingrechten

19.1 DRF-IT heeft het recht de Diensten c.q. de gebruikersrechten c.q. de levering van andere zaken en/of diensten (tijdelijk) op te schorten, buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, indien Opdrachtgever en/of Gebruiker enige verplichting jegens DRF-IT niet nakomt dan wel in strijd handelt met de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden. DRF-IT zal Opdrachtgever hiervan vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van DRF-IT kan worden verlangd. 19.2 Voor de gevolgen van het vorige lid zal DRF-IT nimmer aansprakelijk zijn jegens Opdrachtgever en/of derden.

20. Persoonsgegevens

20.1 Opdrachtgever geeft bij deze toestemming aan DRF-IT zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van DRF-IT welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. 20.2 Deze persoonsregistratie bevat zowel account- als verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor DRF-IT en wordt zonder toestemming van Opdrachtgever niet aan derden verstrekt, tenzij DRF-IT hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is of wordt. 20.3 Na het einde van de Overeenkomst zal DRF-IT de door haar verzamelde en opgeslagen persoonlijke gegevens van Opdrachtgever behouden voor een periode van maximaal zes (6) maanden,  waarna  de  gegevens  zullen  worden  vernietigd.  Voor  eventuele  schade  die  hieruit  voortvloeit  voor  Opdrachtgever  is  DRF-IT  niet  aansprakelijk.  20.4  Ter bescherming  van  het  systeem  van  DRF-IT,  de  door  de  Opdrachtgever  verstrekte  persoonlijke  gegevens  alsmede  alle  overige  gegevens  zal  DRF-IT  de  maatregelen nemen die naar redelijkerwijs goeddunken. DRF-IT is evenwel niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het vrijkomen, vernietigen of het anderszins aantasten van de hier bedoelde gegevens. 20.5 Op verzoek van de Opdrachtgever zal Opdrachtgever inzage krijgen in diens persoonlijke gegevens. Opdrachtgever heeft tevens het recht om DRF-IT te verzoeken diens persoonlijke gegevens te corrigeren.

21. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

21.1 De looptijd van de Overeenkomst gaat in op de in of bij de Overeenkomst vermelde datum voor een daarin tevens genoemde periode. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk naders  overeengekomen,  wordt  de  Overeenkomst  aangegaan  voor  onbepaalde  tijd  met een minimum  van  één (1) maand  en  kunnen  beide  partijen  de  Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Voortijdige beëindiging leidt niet tot restitutie van reeds aan DRF-IT betaalde gelden en laat de betalingsverplichtingen  van  Opdrachtgever  onverlet.  21.2  Behalve  indien  de  Overeenkomst  is  aangegaan  voor  onbepaalde  tijd,  is  tussentijdse  opzegging  van  de Overeenkomst niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of bepaald in deze Algemene Voorwaarden. 21.3 Niettegenstaande het overigens bepaalde zijn gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden:

a. iedere partij, indien en zodra:

 • Aan de andere partij (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend en de (voorlopige) surséance van betaling langer dan eenderde van de dan geleden looptijd of zes (6) maanden achtereen heeft geduurd;
 • De andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;
 • De onderneming van de andere partij wordt geliquideerd dan wel wordt gestaakt;
 • De  andere  partij  niet  (langer)  in  staat  of  bereid  moet  worden  geacht  haar  verplichtingen  voortvloeiend  uit  de  Overeenkomst  en/of  Algemene  Voorwaarden  na  te komen;

b. DRF-IT, indien Opdrachtgever:

 • In gebreke blijft met (tijdige) betaling of een andere verplichting uit de Overeenkomst niet of niet stipt nakomt; DRF-IT blijft niettemin gerechtigd op de gelden die hij heeft ontvangen of zou ontvangen bij behoorlijke nakoming;
 • In strijd met Intellectuele (Eigendoms)rechten van derden of toepasselijke wettelijke regels handelt;
 • Oneigenlijk gebruik maakt van de Diensten van DRF-IT.

21.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst zal Opdrachtgever aan DRF-IT alle in haar bezit zijnde eigendommen van DRF-IT betreffende de Overeenkomst, behalve de Overeenkomst  zelf,  aan  DRF-IT  retourneren  en  geen  kopieën  behouden.  Voorts  zal  Opdrachtgever  geen  gebruik  meer  maken  van  de  Diensten.  21.5  In  geval Opdrachtgever in verzuim is en in gebreke blijft met (tijdige) betaling of een andere verplichting uit de Overeenkomst niet of niet stipt nakomt en DRF-IT om die reden de Overeenkomst ontbindt of beëindigd wordt, is DRF-IT gerechtigd om onverminderd haar andere rechten uit de Overeenkomst:

 • Haar medewerking aan de overgang van de Diensten naar een andere leverancier op te schorten of daaraan voorwaarden te verbinden (waaronder volledige betaling en/of zekerheidsstelling);
 • In geval van domeinregistratie: de registratie van de betreffende Internet domeinnaam van Opdrachtgever op te heffen.

21.6 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, zullen ook na het einde van de Overeenkomst blijven gelden.

22. Geschillenbeslechting

22.1  Op  de  Overeenkomst  en  daardoor  beheerste  verbintenissen  is  uitsluitend  het  Nederlands  recht  van  toepassing.  22.2  Ter  zake  van  eventuele  geschillen  is  bij uitsluiting de rechter te ’s-Gravenhage, behoudens indien de wet dwingend rechtelijk een andere rechter aanwijst.

23. Slotbepalingen

23.1 Wijzigingen en aanvullingen op de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden tussen partijen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 23.2 Kennisgevingen  die  partijen  op  grond  van  een  Overeenkomst  en/of  Algemene  Voorwaarden  aan  elkaar  zullen  doen,  vinden  schriftelijk  plaats.  23.3  Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd. De nietigheid of niet-rechtsgeldigheid van één der bepalingen van een Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Partijen verplichten zich reeds nu voor alsdan met  elkaar in overleg te treden over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of niet-rechtsgeldige bepalingen, waarbij zoveel mogelijk de strekkingen van de nietige of niet-rechtsgeldige bepalingen behouden blijft. 23.4 Ingeval van fusies, herindelingen en/of verzelfstandigingen aan de zijde van de Opdrachtgever, zullen partijen in overleg treden  over  de  daaruit  voortvloeiende  gevolgen  voor  de  Overeenkomst.  23.5  Gedurende  de  duur  van  de  Overeenkomst  zullen  partijen  niet  zonder  voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, (een) medewerker(s)) van deze andere partij in dienst nemen, dan wel anderszins voor zich laten werken. 23.6 Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid bloot staan.